Mention: dnkariuki

@gmudhune @Desgomes @dnkariuki @wabros @alexowiti…

@gmudhune @Desgomes @dnkariuki @wabros @alexowiti @PalomaGatabaki @fkariuki @KamauMbote @Passetto @amuyunzu A blessed Christmas to you too.