Mention: ton_zylstra

Thank you @ton_zylstra This has been very useful.

Thank you @ton_zylstra This has been very useful.

@ton_zylstra From data quality/quantity to changes…

@ton_zylstra From data quality/quantity to changes in service delivery…anything.