Mention: KivindyoMusyoki

@KivindyoMusyoki @Alfienganga @FirstLadyKenya It’s…

@KivindyoMusyoki @Alfienganga @FirstLadyKenya It’s why we need to celebrate our own heroes, tell our own stories. Loudly….